Alpian Violet

1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է ` 26.000 դրամ:  
per person

Aghveran-Crystal Resort

          նյակի տեսակ Անձերի քանակ Արժեքը SINGLE 1 17000 Standard DBL 2 28000
per person

Arthurs Aghveran Resort

3գիշեր / 4օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է ` 81.000 դրամ: Փաթեթի
per person

Karin Resort Aghveran

Հանգստյան տուն «Կարին ռեզորթ», գ. Աղվերան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր
per person

Park Resort Aghveran

Հանգստյան տուն «Պարկ ռեզորթ», գ. Աղվերան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր
per person